web analytics

Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Program prelungit pentru obţinerea cetăţeniei române

Liviu G. Stan 14 decembrie 2015 36

 

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din România anunţă extinderea programului de recepţionare a dosarelor la sediul său din Bucureşti.

Coada redobandire cetatenie

În perioada 11 – 23 decembrie 2015, programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 08:30-16:30 şi vineri, între orele 08:30-13:30.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a luat această decizie ca urmare a numărului crescut de cereri depuse în ultimele luni la Birourile teritoriale, raportat la efectivul de personal existent.

Începând cu data de 4 ianuarie 2016, programul de depunere a dosarelor la sediul ANC din Bucureşti se va desfăşura în următoarele zile: luni, miercuri şi joi între orele 08.30-16.30.

Iată actele de care aveţi nevoie pentru obţine cetăţenia română:

Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;

Permis de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată;

Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă.

Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;

Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;

Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

Cazier judiciar din România;

Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;

Dovada locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:

 1. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată.
 1. Contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 1. Contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 1. Declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 1. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani:
 1. venituri din activităţi comerciale
 1. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
 1. certificatul de înregistrare în registrul comerţului în fotocopie.

III. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.

 1. hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic;
 1. dovada încasării dividendelor cuvenite;
 1. dovada achitării impozitului pe dividendele încasate;

VII. certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială.

VIII. certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

 1. Contract individual de muncă, în copie legalizată, respectiv actele adiționale la C.I.M. de modificare a salariului brut, dacă este cazul, având viza Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dovada înregistrării în Registrul general de evidență a salariaților în format electronic, precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net.
 1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
 1. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
 1. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.

III. adeverinţă A.N.A.F. – venit realizat pe anul precedent.

IV.adeverinţă A.N.A.F. – venit estimat pentru anul în curs.

 1. Talon de pensie sau alte dovezi;

TAXE

1.TAXA CONSULARĂ:  191 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

2.TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE:  3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

3.TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere.

Toate actele se depun într-un dosar cu şină.

Toate taxele se plătesc înainte de depunerea cererii.

Cerererile se depun personal  şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, de un reprezentant legal (mandatar sau avocat) cu procură specială şi autentică la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe. Supralegalizarea este necesară și pentru actele emise de misiunile diplomatice străine, acreditate în România.

Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască limba română (scris şi citit), Constituţia României şi imnul naţional și să aibă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (inclusiv istoria şi geografia României).

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, în temeiul dispoziţiilor art. 8 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1.   a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
 2.   b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
 3.   c) a împlinit vârsta de 18 ani;
 4.   d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
 5.   e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
 6.   f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
 7.   g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situaţii:

 1.   a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;
 2.   b) solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
 3.   c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
 4.   d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.

În cazul în care cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la lit. a).

ACTE NECESARE ARTICOLUL 81:

Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate;

Declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată;

Cazier judiciar din România;

Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;

Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;

Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

Punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti (doar pentru cererile depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul îşi are domiciliul).

TAXE:

1.TAXA CONSULARĂ:  191 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

2.TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE:  3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

3.TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.

Procedura acordării cetăţeniei române în baza art. 81

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

ACTE NECESARE ARTICOLUL 82:

Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate;

Declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă.

Cazier judiciar din România;

Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;

Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;

Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

TAXE

1.TAXA CONSULARĂ:  191 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

2.TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE:  3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

3.TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.

Procedura acordării cetăţeniei române în baza art. 82:

Cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

 1.   a) solicitantul va reprezenta România în loturile naţionale, în conformitate cu reglementările statutare ale federaţiei sportive internaţionale la care România este afiliată;
 2.   b) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi îşi exprimă ataşamentul faţă de România şi faţă de sistemul de valori specific societăţii româneşti.

În cazul persoanelor care depun cererea în baza acestui articol de lege, acordarea cetăţeniei române se face prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Comentarii de pe Facebook

comments

36 Comments »

 1. check this out 1 iunie 2018 at 15:27 - Reply

  3PvIf5 Really enjoyed this blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 2. acheter cialis generique 3 iunie 2018 at 21:38 - Reply

  Spot on with this write-up, I really think this website wants way more consideration. I all most likely be once more to learn rather more, thanks for that info.

 3. lingerie manhattan 3 iunie 2018 at 22:56 - Reply

  Some truly prize blog posts on this site, bookmarked.

 4. seo vancouver 4 iunie 2018 at 08:46 - Reply

  This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!

 5. sex toys 4 iunie 2018 at 16:25 - Reply

  You made some nice points there. I did a search on the subject and found most persons will approve with your blog.

 6. bitcoin kroger 8 iunie 2018 at 12:27 - Reply

  Very good blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 7. baby girl clothing 8 iunie 2018 at 14:26 - Reply

  Really appreciate you sharing this article.Much thanks again. Much obliged.

 8. nnu income program 8 iunie 2018 at 20:39 - Reply

  I value the article post.Really thank you! Will read on

 9. that as why this post is outstdanding. Thanks!

 10. best football prediction sites 8 iunie 2018 at 21:47 - Reply

  You have brought up a very superb details , appreciate it for the post.

 11. bitcoin mining history 9 iunie 2018 at 01:28 - Reply

  It as hard to seek out knowledgeable folks on this matter, however you sound like you realize what you are speaking about! Thanks

 12. marketing agency maple ridge 9 iunie 2018 at 03:26 - Reply

  You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn at find it. What a great web-site.

 13. websites to buy weed online 9 iunie 2018 at 05:22 - Reply

  on quite a few of your posts. Several of them are rife with

 14. seo vancouver 9 iunie 2018 at 07:16 - Reply

  Thanks-a-mundo for the article.Much thanks again. Will read on

 15. seo 9 iunie 2018 at 09:10 - Reply

  Major thankies for the blog article. Keep writing.

 16. seo vancouver 9 iunie 2018 at 11:04 - Reply

  Major thanks for the post.Thanks Again. Fantastic. ventolin

 17. Computer Repair NEW WESTMINSTER 9 iunie 2018 at 18:46 - Reply

  This website certainly has from the info I would like to about it subject and didn at know who will be asking.

 18. SEO VANCOUVER 9 iunie 2018 at 22:33 - Reply

  This is one awesome blog post.Really thank you!

 19. Very informative blog article.Thanks Again. Want more.

 20. Twat 11 iunie 2018 at 06:42 - Reply

  It is best to participate in a contest for among the best blogs on the web. I all suggest this web site!

 21. Shit 11 iunie 2018 at 08:40 - Reply

  Usually I don at read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 22. ทัวร์พม่า 11 iunie 2018 at 11:47 - Reply

  I wanted to thank you for this fantastic write-up, I certainly loved each and every small bit of it. I ave bookmarked your web site to look at the latest stuff you post.

 23. Useful information. Fortunate me I found your site by accident, and I am shocked why this coincidence did not happened earlier! I bookmarked it.

 24. seo vancouver 12 iunie 2018 at 11:14 - Reply

  Thanks so much for the blog article.Really thank you! Want more.

 25. dispensary 12 iunie 2018 at 13:48 - Reply

  Very informative blog article.Thanks Again. Keep writing.

 26. seo vancouver 12 iunie 2018 at 19:52 - Reply

  Major thanks for the article post. Keep writing.

 27. seo vancouver 12 iunie 2018 at 21:51 - Reply

  Thank you for your great article! It continues to be very useful. I wish that you all carry on sharing your knowledge with us.

 28. seo vancouver 13 iunie 2018 at 02:32 - Reply

  I really liked your article.Really looking forward to read more.

 29. seo vancouver 13 iunie 2018 at 04:27 - Reply

  Very neat blog post.Much thanks again. Will read on

 30. seo vancouver 13 iunie 2018 at 06:23 - Reply

  It as not that I want to duplicate your web-site, but I really like the design and style. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 31. hair salon victoria bc 13 iunie 2018 at 13:03 - Reply

  Most likely You Also Make These kind of Slip ups With the bag ?

 32. bitcoin 13 iunie 2018 at 17:00 - Reply

  Merely wanna remark that you have a very decent internet site , I enjoy the design it really stands out.

 33. This excellent website really has all the information I needed about this subject and didn at know who to ask.

 34. honda warranty 13 iunie 2018 at 18:55 - Reply

  This blog is no doubt interesting and amusing. I have picked up helluva useful stuff out of this blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 35. article 14 iunie 2018 at 13:07 - Reply

  I just want to say I’m all new to blogging and actually savored you’re web blog. More than likely I’m want to bookmark your blog . You surely have beneficial stories. Cheers for sharing your web-site.

 36. Yoga Burn 14 iunie 2018 at 13:25 - Reply

  This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

Leave A Response »